تبلیغات
الــــــــــــــفبای زندگی - شارل بودلر
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

الــــــــــــــفبای زندگی
 
بیا تا حال یکدیگر بدانیم مراد هم بجوییم ار توانیم

مادراین شهر غریبیم ودر این ملک فقیر به کمند توگرفتار وبه دام تو اسیر
 

                           

 

 چند جمله قصار از شارل بودلر:


- ادبیات، یعنی گناهان اعتراف شده. 

La literature, c`est le mal avoue.

 

- شعر، یک طریقت زندگی ست.                                                

La poesie est une facone de vivre.

 

- می توان سه روز بدون نان زیست، ولی بدون شعر هرگز.

On peut vivre 3 joures sans pain, mais sans poesie jamais.

 

زیباترین حیله ی ابلیس این است : شما را متقاعد می کند که وجود ندارد.

 

"La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas."

 

- ابلیس، براستی مجبورم به او ایمان بیاورم، زیرا در درونم وجودش را احساس می کنم!

 

"Le diable, je suis bien obligé d'y croire, car je le sens en moi !" 
 

- خنده امری شیطانی ست، پس در حقیقت عمیقا انسانی ست.

Le rire est satanique, il est donc profondément humain.

- امر زیبا همواره شگفت آور است. 

"Le beau est toujours bizarre."

 

- مکتب خیال پروری مکتبی ماورایی و اسرارآمیز است: زیرا از طریق رؤیاست که انسان با دنیای وهم آلودی که احاطه اش کرده ارتباط برقرار می کند.

La faculté de rêverie est une faculté divine et mystérieuse ; car c'est par le rêve que l'homme communique avec le monde ténébreux dont il est environné. 

- دوگانگی هنر پیامد ویرانگر دوگانگی انسان است. جوهر جاودانه ثابت انسان به مثابه روح هنر، و عنصر متغیرش همچون جسم آن.

La dualite du l`art est une consequence fatal de la dualite de l`home. La partie eternellement subsistante comme l`ame de l`art, et l`element variable comme son corps.

 

- ‌هنرچیست؟ خودفروشی. 

Qu`est – ce que l`art? Prostitution.

 

- عشق به خداوند دشوارتر از ایمان به اوست. درعوض، برای مردمان این عصر باور به وجود شیطان دشوارتر از دوست داشتن اوست.

Il est plus difficile d`aimer Dieu que de croire en lui. Au contraire, il est plus difficile pour les gens de ce siecle de croire au diable que de l`aimer.

 

- خداوند تنها موجودی ست که برای فرمانروایی حتی نیاز به وجود داشتن ندارد.

 

Dieux est le seul etre qui, pour regner, n`ait meme pas besoin d`exister.

.: Weblog Themes By Pichak :.


FreeCod Fall Hafez