تبلیغات

 

به نام خدا

سالار صداقت

دانشجوی رشته ی  کارشناسی زبان وادبیات فارسی

مقدمه:

انسان در طول زمان همیشه ذهنش مشغول رویدادهای زمان حالش بوده است .انسانها در گذشته با ذهن مشغولی کم تری روبرو بوده اند وکارهایشان ساده ومشخص بوده وخیلی نیاز به برنامه ریزی ودقت درکارها بارز نبوده است ،نمی خواهم بگویم در گذشته کارها نیاز به برنامه ریزی نداشته است ولی نقش برنامه ریزخیلی به چشم نمی آمده است .ولی اکنون انسان دچار زندگی ماشینی شده است وتنها برنامه ریزی و دقت می تواند مشکلات انسانها را حل کند البته با پشتکار و نظم که لازمه ی هر موفقیتی است.

 

کلید واژه:برنامه ریزی،دقت،پشتکار،نظم.

 

 

 

 

چکیده:

 

  انسانهای موفق ذاتا انسانهای بزرگ نیستند،انسانهای موفق کسانی هستند که از توانایی های خود به به بهترین نحو استفاده می کنند و فکر خود را روی کاری که می خواهند انجام دهند تمرکز می کند وبرای رسیدن به آن هدف عجله نمی کند؛زیرا کارها با عجله  نتیجه دلخواه به انسان نمی دهد و داشتن برنامه به کارهای انسان نظم می دهدوباعث عدم شکست انسان   در کارها می شودو انسانهای موفق سعی می کنند در خود خصلتهای هم   چون قناعت،صداقت ،پشتکار،احترام به حقوق دیگران،مدیریت زمان و حق گویی در خود به وجود آورند یا تقویت کنند.

 

کلید واژه:برنامه،نظم،قناعت،صداقت،پشتکار،احترام،مدیریت زمان.

 

 

(( کاهلی فساد تن بود))1

 

سقراط گوید:((هیچ گنجی بهتر از هنر نیست و هیچ دشمنی بتر از خوی بد نیست، وهیچ عزی بزرگوارتر ازدانش نیست،وهیچ پیرایه بهتر از شرم نیست.))2

 

هر شادی که بازگشت آن به غم است آن را به شادی مشمر.3

 

به غم مردمان شادی مکن تا مردمان نیز به غم تو شادی مکنند،داد ده تا داد یابی،خوب گوی تا خوب شنوی.4

 

از جای تهمت زده پرهیز کن و یار بد اندیش و بدآموز بگریز وبه خویشتن در غلط مشو.5

 

(( النصح عند الملا تقریح ))6

 

اگر خواهی که با آبروی باشی آزرم را پیشه کن.7

 

اگر خواهی که از رنج دور باشی آنچه نرود مران.8

 

اگر خواهی که بی اندازه اندوهگن نباشی حسود مباش.9

 

اگر خواهی که کم دوست و کم یار نباشی کینه مدار.10

 

به خویشاوندان کم از خویش محتاج بودن مصیبتی عظیم دان که در آب مردن به که از فزغ زنهار خواستن.11

 

از گرسنگی بمردن به که ازآن به نان فرومایگان سیر شدن.12

 

مرگ به ز آنکه نیاز به همسران خویش.13

 

اگر خواهی که بی رنج توانگر باشی بسنده کار باش.14

 

اگر خواهی راز تو دشمن نداند با دوست مگوی.15

 

حق گوی اگر چه تلخ باشد.16

_____________________________________________________________________

 

داد از خویش بده تا از داوری مستغنی باشی.1

 

بپرهیز از نادانی که خود را دانا شمرد.2

 

با مردم بی هنر دوستی مکن که مردم بی هنر نه دوستی را شاید ونه دشمنی را.3

 

بسیار دان و کم گوی باش نه کم دان بسیار گوی که گفته اند: خاموشی دوم سلامت است و بسیار گفتن دوم بی خردی است.4

 

هر چه بگویی نا اندیشیده مگوی و همیشه اندیشه را مقدم گفتار دار تا برگفته پشیمان نشوی که پیش اندیشی دوم کفایت است.5

 

اگر خواهی که از نکوهش عام دورباشی اثرهای ایشان را ستاینده  باش.6

 

اگر خواهی که از شمار آزادان باشی طمع را در دل خویش جای مده.

اگر خواهی که ستوده مردمان باشی برآن کسی که خرد زو نهان باشد نهان خویش آشکارا مکن.8

 

اگر خواهی که بر قول تو کار کنند بر قول خویش کار کن.9

 

اگر خواهی که قدر تو بجای باشد قدر مردم شناس.10

 

اگر خواهی که از زیرکان باشی روی خویش در آینه کسان بین.11

 

اگر خواهی که فریفته نباشی کار ناکرده را بکرده مدار.12

 

اگر خواهی که از پشیمانی دراز ایمن گردی به هوای دل کار مکن.13

 

اگر خواهی که پرده تو دریده نشود پرده کسان مدر.14

 

اگر خواهی که تو را دیوانه سار نشمارند آنچه نایافتنی بود مجوی.15

_____________________________________________________________________

 1-  یوسفی ، غلامحسین . (1368) . گزیده ، قابوس نامه ، تهران : برگزیده ، صفحه 60.

 

اگر خواهی که بردلت جراحتی نیوفتد که به هیچ مرهم بهتر نشود با هیچ نادان مناظره مکن.1

 

اگر خواهی که تمام مردم باشی آنچه به خویشتن نپسندی به هیچ کس مپسند.2

 

اگر خواهی که در هر دلی محبوب باشی و مردمان از تو نفور نباشند سخن بر مراد مردمان گوی.3

 

با پیران نه بر جای منشین که صحبت جوانان بر جای بهتر که صحبت پیران نه برجای.4

 

اگر که خواهی که زبانت دراز بود کوتاه دست باش.5

 

(( من طلب الکل فاته الکل ))6

 

دو خصلت پیشه کن تا از بلا رسته باشی:

با کسی که قوی تر از تو بود پیکار مکن ، وبا کسی که تند بود لحاح مکن، باکسی که حسود بود مجالست مکن ، و با نادان مناظره مکن ، و با مردم مرایی دوستی مکن، و با دروغ زنان معامله مکن ، وبا بخیللان صحبت مکن و با کسی معربد و غیور بود شراب مخور ، و با زنان بسیار نشست وخاست مکن ، وسر خویش با کسی مگوی که آب بزرگی و حشمت خویش بری.7

 

با دوست و دشمن گفتار آهسته دار و با آهستگی چرب گوی باش که چرب گویی دوم جادویی است.8

 

با نیکان بدل دوست باش و با بدان بزفان دوستی نمای تا دوستی هر دو گروه تورا حاصل گردد.9

 

بزرجمهر گوید : (( چهار چیز بلای بزرگ است : همسایه بد، وعیال بسیار، و زن ناسازگار، وتنگدستی ))10

 

اندر همه کارها صبور باش که صبوری دوم عاقلی است .اندر صلاح وکار خویش به هیچ گونه غافل مباش  که غافلی دوم احمقی است و درکارهای تهور مکن که تهور دوم جاهلی است.11

 

اگر خواهی که مفلس نگردی از سود نا کرده خرج مکن و اگر خواهی که برمایه زیان نکنی از سودی که عاقبت آن سود ، زیان باشد بپرهیز.12

 

(( کوشا باشید تا آبادان باشید و خرسند باشید تا توانگر باشید و فروتن باشید تا بسیار دوست باشید.))13

 

_____________________________________________________________________

 1- یوسفی ، غلامحسین .(1368) . گزیده قابوس نامه ، تهران .برگزیده .صفحه 65.

 

یکی را گفتند: (( عیب هست؟)) گفت: (( نه )) گفتند: (( عیبجویت هست ؟)) گفت: (( هست)) گفتند: (( پس چنان دان که معیوبترین کس را تویی)) 1

 

(( آدمی را  چهار چیز ناگزیر بود: اول نانی ، دوم خلقانی 2، سوم ویرانی ، چهارم جانانی3 ))4

 

با هیچ کس جنگ مکن که جنگ کردن نه کار محتشمان است بل کار زنان است یا کار کودکان.5

 

پیوسته تازه روی و خنده ناک همی باش اما بیهوده خند مباش که بیهوده خندیدن دوم سیاست و خویشتن داری است. چه گفته اند که: خنده بیهوده وبی وقت گریه بود.6

 

(( نیکبختان را نیکی خویش آرزو کند و بدبختان را زاد و بود ))7

 

(( اصل جوانمردی سه چیزست: یکی آن که هر چه گویی بکنی ، ودیگر آنکه خلاف راستی سخن نگویی ، وسوم آنکه شکیب را کار بندی زیرا که هر صفتی که تعلق دارد به جوانمردی به زیر آن سه چیزست.))8

 

حکیمان گفته اند که: (( چشم عمارت و خرمی عالم پادشاه دادگرست و چشم ویرانی و خرابی و دژمی عالم پادشاه بیدادگرست.))9

 

بدان که تمامتر جوانمردی آنست که چیز خویش از آن خویش دانی و چیز کسان از آن دیگران و طمع از چیز خلق ببری و اگر تو را چیزی باشد مردمان بهره کنی و از چیز مردمان طمع نداری و آنچه تو ننهاده باشی برنداری.10

 

سه چیز مادام بسته دار: چشم و دست و زبان، از نادیدنی و ناکردنی و ناگفتنی.11

 

هنر جسمانی راستی و معرفت است و هنر روحانی دانش.12

 

جوانمردی یکی آنکه دلیر و مردانه و شکیب بود به هرکاری و صادق الوعد و پاک عورت و پاک دل بود و زیان کسی به سود خویش نکند وزیان خود از دوستان روا دارد و بر اسیران دست نکشد و اسیران و بیچارگان را یاری دهد و بد بدکنان از نیکان بازدارد و راست شنود چنان که راست گوید وداد از تن خود بدهد وبر آن سفره که نان خورد بد نکند ونیکی را بدی منافات نکند و از زنان ننگ دارد و بلا راحت بیند.13

 

(( چون طمع بریده گشت کار آسان شد.))14

مردم بی هنر دایم بی سود چون مغیلان که تن دارد و سایه ندارد، نه خود را سود کند و نه غیر را.15

_____________________________________________________________________

 1-یوسفی ، غلامحسین . (1368) .گزیده ،قابوس نامه ، تهران : برگزیده . صفحه 105.

 

اگر میخواهی که مادام دلتنگ نباشی قانع باش و حسود مباش تا همیشه وقت تو خوش بود که اصل غمناکی حسد است.1

 

چاهل از مال زود مفلس شود و مال خرد را دزد نتواند بردن .2

 

با پدر و مادر خویش چنان باش که از فرزندان خویش طمع داری که با تو باشند ، زیرا که آن که از تو زاید همان طبع دارد که تو از او زادی.3

 

(( مقدم نیکی شرم و مقدمه بدی بی شرمی است.))4

 

(( خیر الامور اوسا طها ))5

 

تمام خوشی و لذت نعمت جهان در آن است که نادیده ببینی و نا خورده بخوری و نایافته بیابی و این جز در سفر نبود که مردم سفری ، جهان دیده و کار آزموده و روزبه باشد و به همه کارها نادیده  دیده باشد و ناشنیده شنیده .6

_____________________________________________________________________

1- یوسفی ، غلامحسین . ( 1368 ) . گزیده قابوس نامه ، تهران: برگزیده .صفحه 327.

 

همه دستاوردهای بشر نتیجه تلاش و تمرکز طولانی روی کار تا انجام آن بوده است.1

 

همواره به یادگیری ادامه دهید.2

 

اول سخت ترین کار را انجام دهید.3

 

روی اهداف کلیدی تمرکز کنید.

خودتان را تحت فشار قرار دهید.5

 

استعداد خاص خود را تقویت کنید.6

 

گالیله میگوید: (( شما نمی توانید به کسی چیزی را که از قبل نمی دانست یاد بدهید. بلکه می توانید او را از آنچه که می دانست آگاه کنید.))7

 

((هرگز برای انجام همه کارها وقت کافی وجود ندارد ، اما همیشه برای انجام بهترین کارها وقت هست.))8

 

الکس مک کنزی میگوید: (( کار بی برنامه دلیل هر شکستی است.))9

_____________________________________________________________________

1- تریسی ، برایان .(1386) . قورباغه ات را قورت بده ، مترجم : قبادی،امید ،قم :نوای دانش ، صفحه 108

 

 

هر انسان بزرگ و هر مرد موفقی به میزان استفاده از توانایی های خود در یک مسیر خاص به بزرگی و موفقیت دست یافته است.1

 

اولین شرط موفقیت ، تمرکز خستگی ناپذیر توانایی های ذهنی و فیزیکی بر روی یک موضوع است.2

 

پیچیده کردن امور،ساده ، ولی ساده کردن آنها پیچیده است.3

 

..

.

موفقیت متمرکز کردن تمام قدرتتان بر روی هدفی است که شدیدا مشتاق رسیدن به آن هستید.4

 

هیچ چیز نمی تواند به اندازه تمرکز تمام انرژیتان بر روی تعداد کمی از هدف ها به زندگیتان نیرو بخشد.5

 

شما نمیتوانید هر کاری را بخواهید انجام دهید،هر چیزی بخواهید داشته باشید و هرچه بخواهید بشوید.

( رابرت کلیر)6

 

تفکر منبع اصلی تمام ثروت ها ،موفقیت ها ،منافع مادی ،کشف های بزرگ،اختراع ها و همه دستاوردها.(کلود رابریستول)7

 

نیروهای بالقوه یک انسان معمولی مانند یک اقیانوس عظیم پیموده نشده ،یک قاره کشف نشده  و یا دنیایی از امکانات و نعمت هایی است که در انتظار بهره برداری مناسب است.8

_____________________________________________________________________

1- تریسی ، برایان .(1385) . تمرکز روی هدف، مترجم : اعتضادی،منیر الدین ،تهران:رایشن. صفحه 13.

 

برنامه اصلی خود را مشخص کنید.1

 

پشتکار داشته باشید.2

 

*روابط ناخوشایند خود را رها کنید.3

 

عشریه4 ی درآمد حاصل از موفقیت خود را ببخشید.5

 

سلامتی شما در گرو رهایی از حسادت است.6

 

(( توانایی شما در سکوت و آرامشتان خواهد بود.))7

_____________________________________________________________________

1- پاندر، کاترین.(1385).شهامت موفق شدن . مترجم: شریعت زاده ،لادن ، تهران:نسل نو اندیش. صفحه 70.