تبلیغات
الــــــــــــــفبای زندگی - این دیده زمانی نیز خندیده که می گرید
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

الــــــــــــــفبای زندگی
 
بیا تا حال یکدیگر بدانیم مراد هم بجوییم ار توانیم

مادراین شهر غریبیم ودر این ملک فقیر به کمند توگرفتار وبه دام تو اسیر
 

چون صدف هرگز کسی ما را خریداری نکرد          گر چه با گوهر یکتا هم آغوشیم ما

محمد صوفی

 

چون وا نمیکنی گرهی خود گره مشو       ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست

صائب تبریزی

 

چه خوشست صوت قرآن ز تو دلربا شنیدن        به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن

عاشق اصفهانی

 

چه خوش صید دلم کردی، بنازم چشم مستت را        که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیگیرد

حافظ شیرازی

 

چه شیرین آمدی، شوری به دل انداختی، رفتی        نگاهی کردی و کار دلم را ساختی، رفتی

مهدی سهیلی

رتو عمر چراغی ست که در بزم وجود          به نسیم مژه بر هم زدنی، خاموش است

سایر مشهدی

 

پرخاش که از هر دهنی تلخ چو زهر است       چون از لب شیرین تو افتاد شکر شد

ابوالحسن ورزی

 

پدر، آن تیشه که بر خاک تو زد دست اجل        شیشه ای بود که شد باعث ویرانی من

پروین اعتصامی

 

پروانه صفت دیده به او دوخته بودم        وقتی که خبر دار شدم سوخته بودم

عاشق اصفهانی

 

پروانه به یک سوختن آزاد شد از شمع       بیچاره دل ماست که در سوز و گدازست

وصال شیرازی

پرواز من به بال و پر توست، زینهار        مشکن مرا که میشکنی بال خویش را

صائب شیرازی

 

پروانه سوخت، شمع فرو مرد، شب گذشت       ای وای من که قصه ی دل ناتمام ماند

مهدی سهیلی

 

پیری به رخ ما خط از آن روی کشیده است        تا خوانی از این خط که ز دنیا چه کشیدم

امیری فیروزکوهی

 

پیوستگی به حق ز دو عالم بریدن است         دیدار دوست، هستی خود را ندیدن است

بیدل دهلوی

 

از آتش فراغت شرحی شنیده بودم      لیکن درون آتش خود را ندیده بودم

عارف طوطی همدانی

 

از برای غم ما سینه ی دنیا تنگ است      بهر این موج خروشان دل دریا تنگست

بهادر یگانه

 

از تو وفا نخیزد، دانی که نیک دانم        وز من جفا نیاید دانم که نیک دانی

خاقانی

 

از خوان این بزرگان دستی بشوی و بگذر       کان جا ز خوردنی ها غیر از قسم نباشد

بیدل دهلوی

 

از در در آمدی و من از خود به در شدم       گویی کز این جهان به جهان دگر شدم

سعدی

 

از عشق فقط وصل و رسیدن خوش نیست      عشق است و همین لذت دیدار و دگر هیچ

لاادری

 

از غم خبری نبود، اگر عشق نبود      دل بود، ولی چه سود اگر عشق نبود؟

قیصر امین پور

 

از گریه سوختیم و تو آهی نمی کنی      در آب و آتشیم و نگاهی نمی کنی

فغانی

 

از ناز چه می خندی بر دیده که می گرید؟       این دیده زمانی نیز خندیده که می گرید

علی اشتری

 

 

.: Weblog Themes By Pichak :.


FreeCod Fall Hafez